0

Món ngon EUREKA

Cơm văn phòng

EUREKA COFFEE & FASTFOOD SHOP
Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội
Điện thoại: 024 66586393 - 0388771221
Webside: http://tiecvn.com
Email: Qh_eureka@yahoo.com

 

 

 

CÔM VAÊN PHOØNG - RICE DISH
     
  Côm thòt Gaø - Steamed Rice & chicken  
1 Côm ñuøi Gaø xieân nöôùng      55,000
  Steamed Rice & Gilled Chicken leg meat  
     
2 Côm Gaø rang göøng      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Chicken w/ Ginger  
     
  Côm thòt Lôïn - Steamed Rice & Pork meat  
1 Côm ba chæ kho toä      49,000
  Steamed Rice & Braised Pork Belly  
     
2 Côm thaên Lôïn rim tieâu      49,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Pork Loin w/ Pepper Sauce  
     
3 Côm Söôøn xaøo chua ngoït      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Spare Ribs w/ Sweet & Sour Sauce  
     
4 Côm Söôøn raùn soát cay      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Spare Ribs w/ Spicy Sauce  
     
  Côm thòt Boø - Steamed Rice & Beef  
1 Côm Boø xaøo luùc laéc      55,000
  Steamed Rice & Shaking Beef   
     
2 Côm Boø soát tieâu ñen      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Beef w/ Black Pepper Sauce  
     
3 Côm Boø xaøo caàn toûi      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Beef w/ Vegetables  
     
  Côm Haûi saûn - Steamed Rice &  
1 Côm Caù quaû kho toä      49,000
  Steamed Rice & Braised Snake-head slice  
     
2 Côm Toâm soát cay      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Prawns w/ Spicy Sauce  
     
3 Côm Toâm xaøo haït ñieàu      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Prawns w/ Cashewnut  
     
4 Côm Möïc xaøo caàn toûi      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Calamari w/ Vegetables  
     
5 Côm Möïc xaøo döùa      55,000
  Steamed Rice & Stir-Fried Calamari w/ Pineapple  
     

 

Cơm tôm sốt cay.

Cơm ba chỉ kho tộ.

Cơm bò sốt tiêu đen.

Cơm sườn nướng.

Cơm đùi gà xiên nướng.

Cơm đùi gà rán.

Cơm ba chỉ kho tộ.