0

Họp Lớp tại Eureka

Họp lớp 12 Amsterdam

Tiệc họp lớp 12 Amsterdam với 40 khách.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU.