Danh mục tin
Hỗ trợ trực tuyến

Quản lý

Thống kê
 Số người đang online : 6
 Số lượt truy cập : 19191827
Quảng cáo

 
Menu FASTFOOD

Menu FASTFOOD tại EUREKA.

  Myø YÙ - Spaghetti  
1 Myø yù Soát Caø Chua   55,000
Cherry Tomatoes Spaghetti
(Spaghetti, Cheese, Tomato Sauce)
2
Myø yù Soát Boø baêm
  65,000
Spaghetti Bolonaise
(Spaghetti, Tomatoes, Beef, Cheese)
3 Myø yù Soát Kem Naám, Thòt hun khoùi   69,000
Spaghetti Carbonara
(Spaghetti, Bacon, Yolks egg, Mushroom, Creamy Sauce)
4 Myø yù kieåu  Putanesca   69,000
Spaghetti Putanesca
(Spaghetti, Olui, Bean, Baby Cucumber, Bacon, Tomato Sauce)
5
Myø lô vôùi soát kem Caù Hoài hun khoùi
  69,000
Farfalle w/ Smoked Salmon & cream sauce
(Farfalle, Smoked Salmon, Cheese, Fresh milk, Fresh cream)
6
Myø deït vôùi Gaø hun khoùi
  69,000
 Fettuccine w/ Smoked Chicken & cream sauce
(Fettuccine, Smoked Chicken, Cheese, Fresh milk, Fresh cream)
FASDFOOD 02
  Sandwich  
1 Sandwich Gaø boû loø & Khoai taây chieân   65,000
Fried Chicken Sandwich w/French Fried
(Baget, Baked Chicken, Mayonaise, French Fried, Cucumber, Tomato)
2 Sandwich boø bít teát & Khoai taây chieân   65,000
Beefsteak sandwich w/ French Fried
(Baget, Beefsteak, Mayonaise, French Fried, Cucumber, Tomato)
3 Sandwich toång hôïp & Khoai taây chieân   69,000
Club Sandwich w/ French Fried
(Bread, Chicken Breast, Ham, Cheese, Bacon, French Fried, Cucumber, Tomato)
  Burger  
1 Beef Burger & Khoai taây chieân   65,000
Burger boø bít teát w/ French Fried
(Hamburger, Beef, Mayonaise, Butter, French Fried, Cucumber, Tomato)
2 Burger Mix & Khoai taây chieân   69,000
Burger toång hôïp w/ French Fried
(Hamburger, Beef, Chicken, Bacon, Mayonaise, Butter, French Fried, Salad, Cucumber, Tomato)
  Baùnh myø - Bread  
1 Baùnh myø nöôùng Bô Toûi   30,000
Grilled Bread w/ Butter & Garlic
2 Baùnh myø bô muoái tieâu 30,000
Bread w/ Butter & Salt & Pepper
3 Tröùng Opla duøng vôùi Baùnh Myø  35,000
Fried Egg w/ Bread
FASTFOOD 03
  Côm rang - Fried Rice  
1
Côm rang thaäp caåm
55,000
Fried Rice w/ Mixed Vegetables
(Fried Rice, Mixed Vegetables, Ham,E gg)
2 Côm rang Haûi Saûn 59,000
Seafood Fried Rice
(Fried Rice, Shrimps, Calamary, Vegetables, Egg)
3
Côm rang Döa Boø
59,000
Fried Rice w/ Beef & Pickled Vegetable
(Sried Rice, Beef, Pickled vegetable, Egg)
4 Côm chieân Döông Chaâu 59,000
Fried Rice w/ chinese sausage
(Fried Rice, Chinese sausage, Egg, Mixed Vegetales)
  Myø toâm - Vietnamese Noodle  
1 Myø xaøo Haûi Saûn 59,000
Stir-Fried Noodle w/ Seafood
(Vietnamese Noodles, Shrimp, Calamari, Vegetables)
2 Myø xaøo Boø 59,000
Stir-Fried Noodles w/ Beef
(Vietnamese Noodles, Beef, Vegetables)
3
Myø xaøo Gaø
59,000
Stir-Fried Noodles w/ Chicken
(Vietnamese Noodles, Chicken, Vegetables)
4 Myø naáu thòt Boø 35,000
Noodle Soup w/ Beef 
(Vietnamese Noodles, Beef, Seasonal Vegetables)
5 Myø naáu thòt Gaø 35,000
Noodle Soup w/ Chicken
(Vietnamese Noodles, Chicken, Seasonal Vegetables)  
     

Mọi thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Nhà nổi trên Hồ Tây - Số 4 đường ven Hồ - Sau xưởng phim truyện Việt Nam ( Số 4 Thuỵ Khuê)
Điện thoại:
(04) 665 86 393 – 090 434 1221( Mr Hưng)
Webside:http://tiecvn.com/
Email:http://Qh_eureka@yahoo.com

 
Bản quyền thuộc về: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG HƯNG
Trung tâm Hội Nghị Tiệc Cưới EUREKA Tây Hồ
Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
(Nằm trong khuân viên KS Công Đoàn Quảng Bá)
Điện thoại:  04 665 86 393   Hotline: 090 434 1221
 

Thiết kế web: netcon.vn